องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอย 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
การให้บริการ
 
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
การบริการด้านสาธารณสุข
งานทะเบียนพาณิชย์
งานสวัสดิการต่างๆ
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียบร้องทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตาการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง /แผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งบสถานะทางการเงิน
การควบคุมภายใน
การปฏิบัติงาน
การร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ขนาดและที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเซกาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ 42.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,670 ไร่

อาณาเขต

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโสกก่าม มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีพื้นที่สำหรับทำสวนยางพารา,ทำไร่ ,ทำสวน ,ทำนา และองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ        อบต.ท่าดอกคำ  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้              ติดต่อกับ        อบต.บ้านต้อง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ        อบต.บึงโขงหลง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ        อบต.บ้านต้อง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

เขตการปกครอง

ตำบลโสกก่าม แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน มีจำนวน

ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,743  ครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านโสกก่าม              จำนวน    225  ครัวเรือน

หมู่ที่ 2   บ้านนาตาไก้              จำนวน    184  ครัวเรือน

หมู่ที่ 3   บ้านยางเรียน             จำนวน    13๐  ครัวเรือน

หมู่ที่ 4   บ้านหนองปะต่าง         จำนวน      39 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5   บ้านบ่อพนา              จำนวน    263  ครัวเรือน

หมู่ที่ 6   บ้านดงสว่าง              จำนวน    180  ครัวเรือน

หมู่ที่ 7   บ้านโนนสำราญ          จำนวน    189  ครัวเรือน

หมู่ที่ 8   บ้านหนองปลาดุก        จำนวน    105  ครัวเรือน

หมู่ที่ 9   บ้านถ้ำพระ               จำนวน      61 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10  บ้านสำราญใต้            จำนวน    130  ครัวเรือน

หมู่ที่ 11  บ้านโนนงาม             จำนวน    113  ครัวเรือน

หมู่ที่ 12  บ้านเจริญสุข             จำนวน    124  ครัวเรือน

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  6,202   คน   แยกเป็น ดังนี้

ความหนาแน่นของประชากรประมาณ   144.73   คนต่อตารางกิโลเมตร

รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโสกก่าม


 

 

ลักษณะการประกอบอาชีพ

- ประกอบอาชีพเกษตรกรรม       ร้อยละ 80

- ประกอบอาชีพค้าขาย             ร้อยละ 15

- ประกอบอาชีพรับจ้างและอื่น ๆ ร้อยละ  5