องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอย 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
การให้บริการ
 
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
การบริการด้านสาธารณสุข
งานทะเบียนพาณิชย์
งานสวัสดิการต่างๆ
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียบร้องทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตาการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง /แผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งบสถานะทางการเงิน
การควบคุมภายใน
การปฏิบัติงาน
การร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา        จำนวน 4 แห่ง  ดังนี้

- โรงเรียนบ้านโสกก่าม-นาตาไก้            ตั้งอยู่หมู่ 8   บ้านหนองปลาดุก

- โรงเรียนบ้านบ่อพนา                       ตั้งอยู่หมู่ 5   บ้านบ่อพนา

- โรงเรียนบ้านดงสว่าง                       ตั้งอยู่หมู่ 6   บ้านดงสว่าง

-  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน      ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านโนนสำราญ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา          จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้

- โรงเรียนโสกก่ามวิทยา                      ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านโสกก่าม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน 5 แห่ง  ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก่าม            ตั้งอยู่หมู่ 1   บ้านโสกก่าม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเรียน           ตั้งอยู่หมู่ 3   บ้านยางเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา            ตั้งอยู่หมู่ 5   บ้านบ่อพนา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ        ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านโนนสำราญ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง            ตั้งอยู่หมู่ 6   บ้านดงสว่าง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด                                             จำนวน    8     แห่ง

สำนักสงฆ์                                    จำนวน    6     แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัยประจำตำบล                      จำนวน     1   แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน        จำนวน    12  แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       จำนวน  175  คน             

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจภูธร                   จำนวน      1  แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน  35    คน

ลูกเสือชาวบ้าน                      จำนวน  500  คน

ไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ         จำนวน  200  คน

ด้านอื่นๆ

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง

อู่ซ่อมรถ ,ตู้ไปรษณีย์ ,หอกระจายข่าว ,ร้านขายยา ,ศาลาพักร้อน ,ร้านอาหาร ,ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ,โรงสีข้าว ,บริการเหล่านี้กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ