องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอย 6เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
การให้บริการ
 
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
การบริการด้านสาธารณสุข
งานทะเบียนพาณิชย์
งานสวัสดิการต่างๆ
สถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียบร้องทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการร้องเรียนการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปี
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตาการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง /แผนการจัดหาพัสดุ
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
งบสถานะทางการเงิน
การควบคุมภายใน
การปฏิบัติงาน
การร้องเรียนทุจริต
การมีส่วนร่วมของประชาชน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการป้องกันการทุจริต
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภา อบต.
 

 นายประชา  ปัททุม
 ประธานสภา อบต.
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
 
 
  นายกิตติ  ยมโคตร
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ
 รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
  นายเฉลิมศักดิ์  เอกสะพัง
 นายสุภาษิต  อุ่นคำ
นายวิทยา  หัตถกิจ 
นายสนทยา  เพ็ชรสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905

 
 ลาออก
 นาบุญสนั่น   มหาอุป  นายสำนวน  แก้วเชียงหวาง   นายกิตติ  ยมโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
 นายพิสิฐ  ขันสีมนต์ นายสัญญา บุญเติมนิติกุล
นายบุญเฮือง บุญแสน
 นายสุทธิสาร ศรีพันลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
 นายนุกูล  สิงหัน  นายประชา  ปัททุม
 นายพิทักษ์  มณีสุข  นางสุชานันท์  บุญปก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
 
 
 
 นางสาวพิสมัย สิงห์มาตร นายอันชัน  แก้วดวงดี
 ลาออก
 นายเดชา  นงคะวาส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
 นายไพรัตน์   สิงหาสาร
นายศราวุฒิ  สีทา
 นายประดิษฐ  พรมจันทร์
นายสุวรรณ  บุญมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
เบอร์โทรติดต่อ  042 490905