วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ(ปั้มสูบน้ำบาดาล ซัมเมิร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
วัสดุสำนักงาน
27  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องสกัดคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันดีเซลและเบนซิน เพื่อใช้พ่นหมอกควันตามโครงการป้องกันกำจัดยุงลายและลูกน้ำยุงลาย ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงแอร์ภายในสำนักงานพร้อมล้างทำความสะอาดจำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(น้ำยาฆ่าเชื้อ)เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019หรือโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง