วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง จำนวน 17 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา จำนวน 10 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 17 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก่าม จำนวน 18 คน อัตราคนละ 36 บาท จำนวน 19 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(สารส้มก้อนใสและคลอรีน)ประจำปีงบประมาณ2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน(สพฐ)ตำบลโสกก่าม จำนวน 4 แห่ง เดือนตุลาคม 2566-เดือนมีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง