องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
การปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล [ 23 ธ.ค. 2563 ]6
2 คู่มือการปฏิบัติงานการขอเบิกค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]5
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 14 ธ.ค. 2563 ]6
4 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2563 ]6
5 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 5 ธ.ค. 2563 ]5
6 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2563 ]8
7 คู่มืองานสาบรรณ [ 1 มิ.ย. 2563 ]61
8 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2562 ]125
9 คูู่มือการรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 พ.ย. 2561 ]131
10 คู่มือการลงทะเบียนผู้พิการ [ 8 พ.ย. 2561 ]133
 
หน้า 1|2