องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]107
2 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี (แบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]106
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559 [ 12 พ.ย. 2561 ]104
4 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 10 พ.ย. 2561 ]108
5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 9 พ.ย. 2561 ]381
6 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 [ 9 พ.ย. 2561 ]101
7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 9 พ.ย. 2561 ]110
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 9 พ.ย. 2561 ]110
9 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 [ 9 พ.ย. 2561 ]105
10 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]107
 
หน้า 1|2|3