องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายอุทิศ  อินลี
  ตำแหน่ง + นายกอบต.
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th
 
  ชื่อ +

  นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ

  ตำแหน่ง + ปลัดอบต.
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th
 
 
  ชื่อ + นายประดิษฐ  มูลราช
  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th
 

  ชื่อ + นายพรมรินทร์  ไปนาน
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th
 
 
  ชื่อ + นางชลิตา  ปัญญารส
  ตำแหน่ง + นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ                รักษาราชการแทน
    หัวหน้าส่วนการคลัง
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th
   
 
  ชื่อ + นายรุ่งโรจน์  จันทร์พุทธ
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  รักษาราชการแทน
    ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th
   
 
  ชื่อ + นายเทพบุตร  เทพา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th
   
 
  ชื่อ + นางวิภารัตน์  บุญชาญ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนสวัสดิการและสังคม
  โทรศัพท์ + 042-088109
  อีเมล์ + admin@sokkam.go.th