องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายอุทิศ  อินลี
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม
087-8229572
 


นายไพรวัล  สิทธิ นายกิตติ  ยมโคตร
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม คนที่ 1  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม คนที่ 2

093-5707707 061-1175880

 
นายประเสริฐ  ตั้งอุปละ
นายประดิษฐ์  มูลราช
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโสกก่าม
097-9206386 080-7445670