องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
   นายพรมรินทร์  ไปนาน
 
   หัวหน้าสำนักปลัด  
 
 
 

นางสาวนุริน  วิชาโชค 

นางสาววารี   แสนสุภา
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ
ว่าง

 
 
  นางสาวกนกวรรณ  สอนนุชาติ
นายไกรทอง  ป้องปก
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  นิติกรปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
   ว่าง

นางสาวภัทชลี ละมูล 
   นายเกรียงไกร ละมูล
 ผช. เจ้าหน้าที่ธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 
นายชาตรี  ชัยสมภาร  นายศรีหริวิษณุ  คำจุมพล

นักการภารโรง
คนงานทั่วไป