องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ส่วนการศึกษา

     
  นายเทพบุตร  เทพา  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
นางร้อย  โพพิทูล 
นางเทวี  มะลิทอง นางรัศมี  ทาต้อง
ครู ครู ครู
     
นางกชพรรณ  คำสีทา นางสาวจรัญญา   มาสขาว นางสมคิด พนมศักดิ์
ครู ครู  ครู
 

 

 
นายกิติศักดิ์  ประจักษ์โก
นางสาววิภาวี  วิชาโชค
นางสาวอุบลรัตน์ กุลภา
นักวิชการศึกษา (ลูกจ้างประจำ) ผช.จนท.ธุรการ ผช.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     
 นางมลิวรรณ โตเพชร  นางศุกัญญาลักษณ์ ศรีจันทร์  นางสาวอรนุช เรือนเงิน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
   
 นางวิมลลักษณ์ โพธิ์มูล  นางนริศรา ไกรรัตน์  นางสาวอรนุช เรือนเงิน
 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 

 
 
 นางสาวจินตนา  คำสีทา
 นางสาวอรวรรณ  ไกรรัตน์
 
 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)