องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ขนาดและที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเซกาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 26 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ 42.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,670 ไร่

อาณาเขต

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโสกก่าม มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและราบลุ่มน้ำท่วมถึง มีพื้นที่สำหรับทำสวนยางพารา,ทำไร่ ,ทำสวน ,ทำนา และองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ        อบต.ท่าดอกคำ  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้              ติดต่อกับ        อบต.บ้านต้อง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ        อบต.บึงโขงหลง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ        อบต.บ้านต้อง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

เขตการปกครอง

ตำบลโสกก่าม แบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน มีหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน มีจำนวน

ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,743  ครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านโสกก่าม              จำนวน    225  ครัวเรือน

หมู่ที่ 2   บ้านนาตาไก้              จำนวน    184  ครัวเรือน

หมู่ที่ 3   บ้านยางเรียน             จำนวน    13๐  ครัวเรือน

หมู่ที่ 4   บ้านหนองปะต่าง         จำนวน      39 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5   บ้านบ่อพนา              จำนวน    263  ครัวเรือน

หมู่ที่ 6   บ้านดงสว่าง              จำนวน    180  ครัวเรือน

หมู่ที่ 7   บ้านโนนสำราญ          จำนวน    189  ครัวเรือน

หมู่ที่ 8   บ้านหนองปลาดุก        จำนวน    105  ครัวเรือน

หมู่ที่ 9   บ้านถ้ำพระ               จำนวน      61 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10  บ้านสำราญใต้            จำนวน    130  ครัวเรือน

หมู่ที่ 11  บ้านโนนงาม             จำนวน    113  ครัวเรือน

หมู่ที่ 12  บ้านเจริญสุข             จำนวน    124  ครัวเรือน

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  6,202   คน   แยกเป็น ดังนี้

ความหนาแน่นของประชากรประมาณ   144.73   คนต่อตารางกิโลเมตร

รายชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโสกก่าม


 

 

ลักษณะการประกอบอาชีพ

- ประกอบอาชีพเกษตรกรรม       ร้อยละ 80

- ประกอบอาชีพค้าขาย             ร้อยละ 15

- ประกอบอาชีพรับจ้างและอื่น ๆ ร้อยละ  5