องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
   นางวิภารัตน์  บุญชาญ
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม  
 
 
 
   นางสาวชัญญานุช  เหมะธุลิน
 
    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

   
นายโกศล  โพธินาม
  นายจตุรน  อุ่นคำ
 ผช. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   ผช. เจ้าหน้าที่ธุรการ