องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนระดับประถมศึกษา        จำนวน 4 แห่ง  ดังนี้

- โรงเรียนบ้านโสกก่าม-นาตาไก้            ตั้งอยู่หมู่ 8   บ้านหนองปลาดุก

- โรงเรียนบ้านบ่อพนา                       ตั้งอยู่หมู่ 5   บ้านบ่อพนา

- โรงเรียนบ้านดงสว่าง                       ตั้งอยู่หมู่ 6   บ้านดงสว่าง

-  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน      ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านโนนสำราญ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา          จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้

- โรงเรียนโสกก่ามวิทยา                      ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านโสกก่าม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                  จำนวน 5 แห่ง  ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกก่าม            ตั้งอยู่หมู่ 1   บ้านโสกก่าม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเรียน           ตั้งอยู่หมู่ 3   บ้านยางเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา            ตั้งอยู่หมู่ 5   บ้านบ่อพนา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสำราญ        ตั้งอยู่หมู่ 10 บ้านโนนสำราญ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง            ตั้งอยู่หมู่ 6   บ้านดงสว่าง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด                                             จำนวน    8     แห่ง

สำนักสงฆ์                                    จำนวน    6     แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานีอนามัยประจำตำบล                      จำนวน     1   แห่ง

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน        จำนวน    12  แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน       จำนวน  175  คน             

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจภูธร                   จำนวน      1  แห่ง

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน  35    คน

ลูกเสือชาวบ้าน                      จำนวน  500  คน

ไทยอาสาสมัครป้องกันชาติ         จำนวน  200  คน

ด้านอื่นๆ

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 12 แห่ง

อู่ซ่อมรถ ,ตู้ไปรษณีย์ ,หอกระจายข่าว ,ร้านขายยา ,ศาลาพักร้อน ,ร้านอาหาร ,ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ,โรงสีข้าว ,บริการเหล่านี้กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ