องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]23
2 คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล [ 23 ธ.ค. 2563 ]97
3 คู่มือการปฏิบัติงานการขอเบิกค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ [ 18 ธ.ค. 2563 ]98
4 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 14 ธ.ค. 2563 ]99
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ธ.ค. 2563 ]92
6 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน [ 5 ธ.ค. 2563 ]98
7 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2563 ]100
8 คู่มืองานสาบรรณ [ 1 มิ.ย. 2563 ]147
9 คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 5 มิ.ย. 2562 ]215
10 คูู่มือการรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 พ.ย. 2561 ]222
11 คู่มือการลงทะเบียนผู้พิการ [ 8 พ.ย. 2561 ]207
12 คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 8 พ.ย. 2561 ]225
13 คู่มือการชำระภาษีท้องที่ [ 8 พ.ย. 2561 ]221
14 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือน [ 8 พ.ย. 2561 ]217
15 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 8 พ.ย. 2561 ]214
16 คู่มืองานทะเบียนพาณิชย์ [ 8 พ.ย. 2561 ]226
17 คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 8 พ.ย. 2561 ]217
18 คู่มือการขอใบอนุญาติประกอบการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอย [ 8 พ.ย. 2561 ]211
19 คู่มือการรับนักเรียนเข้าก่อนระดับปฐมศึกษา [ 8 พ.ย. 2561 ]196
20 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 8 พ.ย. 2561 ]204
 
หน้า 1|2