องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วินัยและการรักษาวินัย [ 10 พ.ย. 2563 ]97
2 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]214
3 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี (แบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]206
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กาารบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]99
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559 [ 12 พ.ย. 2561 ]226
6 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 10 พ.ย. 2561 ]217
7 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 9 พ.ย. 2561 ]502
8 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 [ 9 พ.ย. 2561 ]213
9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 9 พ.ย. 2561 ]231
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 9 พ.ย. 2561 ]219
11 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 [ 9 พ.ย. 2561 ]222
12 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]218
13 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 [ 9 พ.ย. 2561 ]216
14 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [ 9 พ.ย. 2561 ]210
15 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 [ 9 พ.ย. 2561 ]207
16 พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 [ 9 พ.ย. 2561 ]206
17 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]191
18 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]219
19 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ [ 9 พ.ย. 2561 ]208
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]201
 
หน้า 1|2