องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วินัยและการรักษาวินัย [ 10 พ.ย. 2563 ]104
2 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]221
3 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี (แบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]213
4 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์กาารบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 16 เม.ย. 2562 ]106
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2559 [ 12 พ.ย. 2561 ]234
6 พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 10 พ.ย. 2561 ]233
7 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 9 พ.ย. 2561 ]516
8 ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 [ 9 พ.ย. 2561 ]220
9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 9 พ.ย. 2561 ]244
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 9 พ.ย. 2561 ]226
11 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 [ 9 พ.ย. 2561 ]231
12 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]228
13 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 [ 9 พ.ย. 2561 ]224
14 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 [ 9 พ.ย. 2561 ]218
15 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 [ 9 พ.ย. 2561 ]215
16 พระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 [ 9 พ.ย. 2561 ]213
17 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]199
18 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 [ 9 พ.ย. 2561 ]233
19 ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ [ 9 พ.ย. 2561 ]217
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ย. 2561 ]208
 
หน้า 1|2